14.png

 

 

Onze Facebook berichtenklein

Algemene Voorwaarden DZG-Gezondheidsplan

Algemene voorwaarden DZG-Gezondheidsplan

Dit document beschrijft de voorwaarden van deelname aan het DZG-Gezondheidsplan. Door het registratieformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren in een van onze klinieken bevestigt u dat u de rechtmatige eigenaar bent van het dier op het registratieformulier en dat u deel wilt nemen aan dit plan. Lees de voorwaarden goed door. Indien er vragen of onduidelijkheden zijn laat dit dan weten voor u uw ingevulde formulier inlevert.

1.   De jaarlijkse dienstverlening

Als deelnemer aan het DZG-Gezondheidsplan heeft u, na betaling van eerste maandelijkse termijn, recht op de volgende diensten en aanvullende voordelen voor het huisdier op het formulier.

DZG Gezondheidsplan
Essentieel: 2x per jaar uitgebreid lichamelijk onderzoek, de jaarlijkse vaccinatie, ontworming (volgens de ESCCAP richtlijnen), vlooienbestrijding (seizoen of zoveel meer indien nodig), onbeperkt consult bij de paraveterinair, 10% korting op Royal Canin voeding en 5% korting op Trovet voeding.
Actief: Zelfde als essentieel pakket. Aangevuld met een urineonderzoek en gebitsreiniging (indien nodig) één keer per jaar.
Speciaal: Zelfde als actief pakket. Aangevuld met jaarlijks preventief bloedonderzoek, 3 preventief rontgenfoto's, 2x per jaar een ECG en 1x per jaar

(Abonnementstarief per maand, afhankelijk van soort huisdier en te verwachten volwassen gewicht)

2.   Betaling   
Door uw inschrijving machtigt u de Dierenzorggroep (hierna te noemen: DZG) maandelijks het bedrag zoals weergegeven op uw registratieformulier af te schrijven. De eerste betaling (eerste termijn + inschrijvingskosten) is contant of via pin in de kliniek, daarna via automatische incasso, telkens rond de 25ste van de maand.

DZG behoudt zich het recht voor om eenzijdig de maandelijkse bijdrage voor het DZG-Gezondheidsplan te verhogen mits dit minimaal één maand van te voren aan u is medegedeeld. Als u hiermee niet akkoord bent, kunt u uw deelname aan het plan beëindigen door dit schriftelijk binnen twee weken na ontvangst van de aankondiging van prijsverhoging aan DZG te laten weten via

      DZG-Gezondheidsplan

      Postbus 153

      4130 ED Vianen.

Standaard wordt het abonnementstarief ieder jaar per 1 januari gecorrigeerd voor inflatie (CBS consumentenprijsindex). Hiervoor is geen verdere toestemming nodig.     
Op het moment dat u het maandelijkse bedrag behorende bij het plan niet betaalt is DZG gemachtigd met onmiddellijke ingang alle diensten behorende bij dit plan op te schorten tot alle maandelijkse betalingen zijn voldaan. Blijft u langer dan een maand in gebreke dan kan DZG uw lidmaatschap per direct opzeggen. De openstaande termijnen zullen alsnog in rekening worden gebracht.Alle betalingen aan DZG zijn inclusief BTW.

3.   Duur van de overeenkomst  
Uw lidmaatschap van het DZG-Gezondheidsplan wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden waarna het telkens stilzwijgend voor een zelfde periode wordt verlengd, tenzij sprake is van beëindiging op grond van artikel 4 van deze voorwaarden door uzelf of door DZG.

4.   Beëindiging van de overeenkomst  
DZG kan deze overeenkomst te allen tijde opzeggen als u handelt in strijd met deze voorwaarden inclusief de genoemde betalingsvoorwaarden.  
U kunt deze overeenkomst beëindigen als het huisdier, zoals vermeld op het registratieformulier, komt te overlijden. Indien uw huisdier thuis is overleden, dan dient u ons dit per mail of telefonisch laten weten. Het DZG-Gezondheidsplan kan met ingang van de daarop volgende maand worden beëindigd.  
De overeenkomst kan door u en door DZG worden opgezegd door schriftelijke opzegging een maand voor beoogde beëindiging. U dient uw opzegging te richten aan:

      DZG-Gezondheidsplan

      Postbus 153

      4130 ED Vianen

Na beëindiging van de overeenkomst hoeft u geen maandelijkse termijnen meer te betalen en is DZG niet langer gehouden diensten te verlenen of producten te leveren zoals beschreven in artikel 1. Er zal door middel van contante betaling of via automatische incasso wel een verrekening plaats vinden voor de reeds geleverde of reeds betaalde diensten tegen het normaal geldende tarief.

5.   Voorwaarden voor deelneming aan het DZG-Gezondheidsplan  
Het DZG-Gezondheidsplan staat open voor honden en katten van alle leeftijden. Andere diersoorten zijn uitgesloten van deelname. Het is uw verantwoordelijkheid de medewerkers van DZG te informeren dat uw huisdier aan het DZG-Gezondheidsplan deelneemt als u producten koopt of met uw huisdier voor consult komt. Alle formele mededelingen met betrekking tot dit plan dienen schriftelijk te worden gedaan t.a.v. DZG-Gezondheidsplan, Postbus 153, 4130 ED Vianen. DZG bepaalt welke producten worden geleverd onder de voorwaarden van dit contract. In geval van geschil valt deze overeenkomst onder Nederlands recht.

6.   Dataprotectie
De dataprotectiewetten zullen worden gerespecteerd. Uw gegevens zullen uitsluitend door de kliniek worden gebruikt ten behoeve van uw huisdier.

7.   Leveringsvoorwaarden
Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde van toepassing.

Inschrijven nieuwsbrief

kitten